Solar Astronomy


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Solar Astronomy
Mô tả
Chủ đề Thiên văn học
Cấp độ Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Blackbody, Solar spectrum, Wien's Law
Mô phỏng Quang phổ của vật đen


Tác giả Mark Kelly
Email liên lạc mark.kelly@dcsdk12.org
Trường / Tổ chức Chaparral HS
Ngày đăng ký 11/11/2007
Ngày cập nhật 11/11/2007