Springs and Things A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Springs and Things
Mô tả This activity has been used in a freshmen lab at the U.Colorado at Boulder.
Chủ đề Toán, Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Homework, Lab
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Estimation, Hooke, Spring, mass, math, phet activity
Mô phỏng Trò chơi Ước lượng, Quả cân và lò xo


Tác giả Michael Dubson, Trish Loeblein
Trường / Tổ chức U. Colorado at Boulder, Physics
Ngày đăng ký 06/09/2007
Ngày cập nhật 05/07/2008