Linear and Quadratic Functions: analysis using graphing


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Linear and Quadratic Functions: analysis using graphing
Mô tả This activity was donated before some revisions to the website made including the author name as a requirement. It is a good activity with excellent images from the sims.
Chủ đề Toán
Cấp độ High School
Loại Homework
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá math
Mô phỏng Equation Grapher, Chuyển động của đạn tử


Tác giả unkown unknown
Trường / Tổ chức unknown
Ngày đăng ký 27/11/2007
Ngày cập nhật 02/07/2011