John Travoltage


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.Tựa đề John Travoltage
Mô tả To experiment with gain a greater understanding of static electricity in our everyday life.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học PT
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Circuits, Electricity
Mô phỏng John Travoltage


Tác giả Gretchen Swanson
Email liên lạc gswanson@jeffco.k12.co.us
Trường / Tổ chức Columbine High School
Ngày đăng ký 06/05/2007
Ngày cập nhật 18/09/2007