Gas Properties


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Gas Properties
Mô tả To understand the properties and behavior of gases under certain conditions, particularly under changing temperature, pressure and volume.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Gases, Liquids, Solids
Mô phỏng Tính chất của chất khí


Tác giả Gretchen Swanson
Trường / Tổ chức Columbine High School
Ngày đăng ký 06/05/2007
Ngày cập nhật 18/09/2007