Motion in Two Dimensions


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Motion in Two Dimensions
Mô tả To understand velocity and acceleration and to more accurately draw force diagrams.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Motion
Mô phỏng Chuyển động trong mặt phẳng.


Tác giả Gretchen Swanson
Trường / Tổ chức Columbine High School
Ngày đăng ký 06/05/2007
Ngày cập nhật 18/09/2007