Equipotential Surfaces Lab Activity


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Equipotential Surfaces Lab Activity
Mô tả This activity uses the Charges and Fields simulation to explore the relationship between electric charge, field, and potential.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Vectors
Mô phỏng Điện tích và điện trường


Tác giả Jason Rott
Trường / Tổ chức Brownsburg Community School Corporation
Ngày đăng ký 27/04/2007
Ngày cập nhật 18/09/2007