Finding Wave Properties


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Finding Wave Properties
Mô tả This is an activity we use in 9th grade physics towards the beginning of the wave unit. The students' learning goals are: 1) Calculate and measure different wave characteristics (frequency, period, amplitude, wavelength). 2) Describe the relationships among each of these wave characteristics We introduce these concepts first in class and then do the simulation the next day.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Algebra, Equations
Mô phỏng Sóng trên một sợi dây


Tác giả Karen King, Stephan Graham
Trường / Tổ chức Denver School of Science and Technology
Ngày đăng ký 02/03/2007
Ngày cập nhật 28/04/2015