Exploring Gravitation


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Exploring Gravitation
Mô tả Students explore the effects of the force of gravitational attraction on the bodies in a simple solar system. This is a qualitative introduction to Newton's Law of Universal Gravitation and Kepler's Laws of Planetary Orbits.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Other Physics
Mô phỏng Thái Dương Hệ của tôi


Tác giả David Simmons
Trường / Tổ chức St. John s Jesuit HS
Ngày đăng ký 12/02/2007
Ngày cập nhật 18/09/2007