Blackbody Spectrum


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Blackbody Spectrum
Mô tả Students will investigate the blackbody radiation graph and then answer questions based on it. Students will gain confidence by verifing simulation mathematics. A calculator, physics text book, and possibly physics information from the internet will be needed.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Quantum Mechanics
Mô phỏng Quang phổ của vật đen


Tác giả Curt Miller
Trường / Tổ chức Wheat Ridge High School
Ngày đăng ký 15/01/2007
Ngày cập nhật 18/09/2007