Modeling Friction (Inquiry Based) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Modeling Friction (Inquiry Based)
Mô tả Learning Goal: Students will be able to describe a model for friction a molecular level.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Chứng minh
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Energy, Work, molecule, phet activity
Mô phỏng Ma sát (HTML5), Ma sát


Tác giả Trish Loeblein
Trường / Tổ chức PhET CU Boulder
Ngày đăng ký 03/11/2005
Ngày cập nhật 27/05/2015