รูปร่างโมเลกุล

รูปร่างโมเลกุล หน้าจอของสถานการณ์จำลอง ดาวน์โหลด ฝัง (embed) ไว้ที่อื่น
 • ทฤษฎีการผลักคู่อิเล็กตรอน (VSEPR)
 • คู่โดดเดี่ยว (Lone Pairs)
 • พันธะ
Java Logo สถานการณ์จำลองต้นฉบับและการแปลภาษา

เนื้อหา

 • ทฤษฎีการผลักคู่อิเล็กตรอน (VSEPR)
 • คู่โดดเดี่ยว (Lone Pairs)
 • พันธะ
 • มุมพันธะ
 • โมเลกุล
 • Molecular Geometry
 • Electron Geometry

คำอธิบาย

สำรวจรูปร่างของโมเลกุลโดยการสร้างโมเลกุลแบบ 3 มิติ รวมทั้งหาคำตอบว่ารูปร่างของโมเลกุลเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรเมื่อมีจำนวนพันธะและคู่อิเล็กตรอนต่างๆ และค้นคว้าว่ารูปร่างโมเลกุลจะเป็นอย่างไรเมื่อเพิ่มพันธะเดี่ยว พันธะคู่ หรือพันธะสามและอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวให้กับอะตอมกลาง จากนั้นเปรียบเทียบรูปร่างที่ได้กับโมเลกุลจริง

ตัวอย่างจุดประสงค์การเรียนรู้

 • รู้ว่ารูปร่างโมเลกุลขึ้นอยู่กับการผลักกันของอิเล็กตรอน
 • รู้ว่าอิเล็กตรอนและรูปร่างโมเลกุลต่างกัน
 • เรียกชื่อรูปร่างของโมเลกุลที่มีอิเล็กตรอนล้อมรอบไปจนถึง 6 อิเล็กตรอนที่ล้อมรอบอะตอมกลางได้
 • เปรียบเทียบการทำนายมุมพันธะจากทฤษฎีการผลักคู่อิเล็กตรอน (VSEPR) กับโมเลกุลจริงได้
 • อธิบายได้ว่าอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวมีผลต่อมุมพันธะในโมเลกุลอย่างไร
เวอร์ชัน 1.2.8

ข้อมูลเชิงเทคนิคสำหรับครู

ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF) คู่มือสำหรับครูผู้สอน (pdf) ที่มีรายละเอียดของเทคนิคพิเศษในการใช้งานสถานการณ์จำลองเพื่อการจัดการเรียนรู้ (นำเสนอโดยทีมงาน PhET) ( PDF ).

วิดีโอตั้งต้น

กรุณาลงทะเบียนเพื่อที่จะดูวิดีโอตั้งต้น

กิจกรรมที่ถูกส่งมาโดยครูผู้สอน

Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ปรนัย ฟิสิกส์
Intermolecular Forces and Molecules - Interactive Lecture Demonstration การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Ted Clark, Julia Chamberlain อุดมศึกษา-บทนำ การสาธิต เคมี
Molecule Shapes - Clicker Questions การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Yuen-ying Carpenter, Robert Parson, Trish Loeblein อุดมศึกษา-บทนำ ปรนัย เคมี
Molecule Shapes - Guided-Inquiry Activity การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Timothy Herzog, Emily Moore อุดมศึกษา-บทนำ ชี้แนะ เคมี
Molecule Shapes- inquiry การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
คำถามเชิงแนวคิด
เคมี
Molecular Geometry Flash Cards การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Alycia Palmer อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ชี้แนะ เคมี
SECUNDARIA: Alineación PhET con programas de la SEP México (2011 y 2017) ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Diana López ม.ปลาย
ม.ต้น
อื่นๆ ชีววิทยา
คณิตศาสตร์
เคมี
ฟิสิกส์
PREPARATORIA: Alineación de PhET con programas de la DGB México (2017) ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Diana López ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
อื่นๆ คณิตศาสตร์
ฟิสิกส์
เคมี
Preguntas de razonamiento para todas las simulaciones HTML5 ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Diana López K-5
บัณฑิตศึกษา
ม.ต้น
อุดมศึกษา-บทนำ
อุดมศึกษา-ขั้นสูง
ม.ปลาย
อภิปรายแลกเปลี่ยน
การบ้าน
ดาราศาสตร์
ฟิสิกส์
คณิตศาสตร์
เคมี
Alignment of PhET sims with NGSS ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein updated by Diana López ม.ต้น
ม.ปลาย
อื่นๆ วิทยาศาสตร์โลก
ฟิสิกส์
ชีววิทยา
เคมี
How do PhET simulations fit in my middle school program? ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Sarah Borenstein ม.ต้น อื่นๆ วิทยาศาสตร์โลก
ฟิสิกส์
เคมี
ชีววิทยา
PhET Sims Aligned to the Chemistry Curriculum ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Julia Chamberlain อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
อื่นๆ เคมี
Geometria Molecular Virna Pereira de Araújo e Ana Karine Portela Vasconcelos ม.ปลาย ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
เคมี
Geometria molecular Ana Luísa Carneirinho ม.ปลาย การบ้าน
ชี้แนะ
เคมี
Geometria Molecular Eduardo da Silva Firmino e Caroline de Goes Sampaio ม.ต้น
ม.ปลาย
ชี้แนะ เคมี
Projectile motion experiment jawaher bin hammad อุดมศึกษา-บทนำ ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Using the Molecular Shapes PhET Simulation: Concept Development for Understanding Molecular Geometry and Shape Jack Eichler, Ellen Yezierski อุดมศึกษา-บทนำ ชี้แนะ เคมี
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer ม.ปลาย
ม.ต้น
อื่นๆ เคมี
ฟิสิกส์
ชีววิทยา
It’s All in the Shape: II. Discovering the Behavior of Polar Molecules Scott Sinex อุดมศึกษา-ขั้นสูง
ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ชี้แนะ
Remote
ปฏิบัติการทดลอง
เคมี
Molecule Design Challenge Pre-Activity Ashley Webb ม.ปลาย อื่นๆ
ชี้แนะ
อื่นๆ
เคมี
VSEPR and Polarity Jeff Drach ม.ปลาย ชี้แนะ เคมี
Student Guide for PhET - Molecule Shapes in html5 Brian Libby ม.ปลาย ชี้แนะ
การบ้าน
เคมี
Molecule Shapes BASICS Aaron Keller ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
เคมี
Molecule Shapes Advanced Aaron Keller อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
อุดมศึกษา-ขั้นสูง
ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
เคมี
PhET Shapes Inquiry Lab Michael Kwasny ม.ปลาย ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
เคมี

ภาษา Download or Run Tips
Albanian All shqip Download Run now Forma Molekulash
Arabic All العربية Download Run now أشكال الجزئ
Basque All Euskara Download Run now Molekulen formak
Bosnian All Bosanski Download Run now Oblici molekule
Brazilian Portuguese All português (Brasil) Download Run now Geometria Molecular
Bulgarian All български Download Run now Форма на молекулите
Chinese - แบบดั้งเดิมหรือตัวเต็ม All 中文 (台灣) Download Run now Molecule Shapes_分子形狀
Chinese - แบบตัวย่อ All 中文 (中国) Download Run now 分子形状
Czech All čeština Download Run now Tvary molekul
Danish All Dansk Download Run now Molekyleformer
Dutch All Nederlands Download Run now Vormen van moleculen
English All English Download Run now Molecule Shapes
Finnish All suomi Download Run now Molekyylin muoto
French All français Download Run now VSEPR
Galician All Gallegan Download Run now Formas Moleculares
German All Deutsch Download Run now Molekülgeometrien
Greek All Ελληνικά Download Run now Σχήματα μορίων
Gujarati All Gujarati Download Run now પરમાણુ આકારો -Pankajsid34
Hebrew All עברית Download Run now צורות מולקולה
Hungarian All magyar Download Run now Molekulaalakok
Irish All Gaeilge Download Run now Cruthanna móilín
Italian All italiano Download Run now Modelli molecolari
Japanese All 日本語 Download Run now 分子の形
Kannada All Kannada Download Run now ಅಣು ಆಕಾರಗಳು
Kazakh All Kazakh Download Run now Молекул пішіндері
Korean All 한국어 Download Run now 분자 구조
Latvian All Latviešu Download Run now Molekulu struktūras
Macedonian All македонски Download Run now Облици на молекул
Maori All Maori Download Run now Molecule Shapes
Marathi All मराठी Download Run now रेणूचे आकार
Mongolian All Монгол (Монгол) Download Run now Молекул Байгуулалт
Norwegian Bokmal All Norsk bokmål Download Run now Molekylform
Norwegian Nynorsk All Norwegian Nynorsk Download Run now Molekylformer
Persian All فارسی Download Run now شکل های مولکول
Polish All polski Download Run now Kształty cząsteczek
Russian All русский Download Run now Формы молекул
Serbian All Српски Download Run now Облици молекула
Sinhalese All Sinhalese Download Run now අණුක හැඩ
Slovak All Slovenčina Download Run now Tvary molekúl
Spanish All español Download Run now Forma de la Molécula ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Spanish (เปรู) All español (Perú) Download Run now Formas de una Molécula
Spanish (เม็กซิโก) All español (México) Download Run now Forma de la Molécula
Spanish (สเปน) All español (España) Download Run now Formas de la molécula
Swedish All svenska Download Run now Molekylformer
Tamil All Tamil Download Run now மூலக்கூறு வடிவங்கள்
Telugu All Telugu Download Run now అణు ఆకృతులు / ఆకారాలు; అనువాదం: ఉడిత్యాల రమణ
Turkish All Türkçe Download Run now Molekül Şekilleri
Turkmen All Turkmen Download Run now Molekulanyň şekili
Ukrainian All українська Download Run now Форми молекул ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Vietnamese All Tiếng Việt Download Run now Hình dạng phân tử

HTML5 sims can run on iPads and Chromebooks, as well as PC, Mac, and Linux systems.

iPad:
iOS 12+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Not officially supported. If you are using the HTML5 sims on Android, we recommend using the latest version of Google Chrome.

Chromebook:
Latest version of Google Chrome
The HTML5 and Flash PhET sims are supported on all Chromebooks.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge, latest version of Firefox, latest version of Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.13+, Safari 13+, latest version of Chrome.

Linux Systems:
Not officially supported. Please contact phethelp@colorado.edu with troubleshooting issues.

ทีมออกแบบ ส่วนประกอบที่สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ (Third-party Libraries) ขอบคุณ
 • Emily B. Moore (lead)
 • Jonathan Olson (developer)
 • Kelly Lancaster
 • Julia Chamberlain
 • Kelly Lancaster
 • Ariel Paul
 • Kathy Perkins
 • almond-0.2.9.js
 • base64-js-1.2.0.js
 • FileSaver-b8054a2.js
 • font-awesome-4.5.0
 • game-up-camera-1.0.0.js
 • he-1.1.1.js
 • himalaya-0.2.7.js
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • liberation-sans-regular-subset-numeric-degrees.js
 • lodash-4.17.4.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • text-2.0.12.js
 • TextEncoderLite-3c9f6f0.js
 • three-r71-CanvasRenderer.js
 • three-r71-Projector.js
 • three-r71.js
 • typedarray-44f09cf.js