แสงที่หักเห

แสงที่หักเห หน้าจอของสถานการณ์จำลอง ดาวน์โหลด ฝัง (embed) ไว้ที่อื่น
 • กฏของสเนลล์ (Snell's Law)
 • การหักเห
 • การสะท้อน
Java Logo สถานการณ์จำลองต้นฉบับและการแปลภาษา

เนื้อหา

 • กฏของสเนลล์ (Snell's Law)
 • การหักเห
 • การสะท้อน
 • ทัศนศาสตร์
 • ปริซึม
 • เลนส์
 • แสง

คำอธิบาย

สำรวจวิถึโค้งของแสงเมื่อเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางสองชนิดที่มีดัชนีหักเหที่ต่างกัน สังเกตดูว่าการเคลื่อนที่ของแสงเมื่อผ่านจากอากาศไปสู่แก้วนั้นทำให้เกิดมุมเปลี่ยนไปอย่างไร ทดลองโดยการเปลี่ยนปริซึมที่มีรูปร่างแตกต่างกันเพื่อสร้างสีรุ้ง

ตัวอย่างจุดประสงค์การเรียนรู้

 • สามารถอธิบายเกี่ยวกับการหักเหของแสงที่รอยต่อระหว่างสองตัวกลางและวัดมุมที่เกิดขึ้นได้
 • ใช้กฎของสเนลล์ในการพิจารณาแสงเลเซอร์ที่ตกกระทบรอยต่อระหว่างสองตัวกลางได้
 • สามารถอธิบายเกี่ยวกับอัตราเร็วและความยาวคลื่นของแสงเปลี่ยนไปเมื่อเคลื่อนที่ในตัวกลางที่ต่างกันได้
 • สามารถอธิบายผลของการเปลี่ยนความยาวคลื่นกับมุมของการหักเหได้
 • สามารถอธิบายได้ว่าปริซึมทำให้เกิดรุ้งอย่างไร
เวอร์ชัน 1.1.20

ข้อมูลเชิงเทคนิคสำหรับครู

ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF) คู่มือสำหรับครูผู้สอน (pdf) ที่มีรายละเอียดของเทคนิคพิเศษในการใช้งานสถานการณ์จำลองเพื่อการจัดการเรียนรู้ (นำเสนอโดยทีมงาน PhET) ( PDF ).

วิดีโอตั้งต้น

กรุณาลงทะเบียนเพื่อที่จะดูวิดีโอตั้งต้น

กิจกรรมที่ถูกส่งมาโดยครูผู้สอน

BendingLight_Remote_Lab การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ปฏิบัติการทดลอง
Remote
ฟิสิกส์
Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ปรนัย ฟิสิกส์
Wave unit (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
การสาธิต
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Exploring How Light Behaves at Boundaries การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Elyse Zimmer ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Laboratorio virtual de reflexión y refracción de la luz ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein (traducción Diana López) ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
Remote
การบ้าน
ดาราศาสตร์
ฟิสิกส์
PREPARATORIA: Alineación de PhET con programas de la DGB México (2017) ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Diana López ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
อื่นๆ คณิตศาสตร์
ฟิสิกส์
เคมี
Preguntas de razonamiento para todas las simulaciones HTML5 ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Diana López อุดมศึกษา-ขั้นสูง
K-5
อุดมศึกษา-บทนำ
บัณฑิตศึกษา
ม.ต้น
ม.ปลาย
อภิปรายแลกเปลี่ยน
การบ้าน
ฟิสิกส์
ดาราศาสตร์
เคมี
คณิตศาสตร์
Alignment of PhET sims with NGSS ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein updated by Diana López ม.ปลาย
ม.ต้น
อื่นๆ เคมี
วิทยาศาสตร์โลก
ฟิสิกส์
ชีววิทยา
How do PhET simulations fit in my middle school program? ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Sarah Borenstein ม.ต้น อื่นๆ เคมี
ชีววิทยา
ฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์โลก
PhET Sims Aligned to the Chemistry Curriculum ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Julia Chamberlain ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
อื่นๆ เคมี
光の屈折 Hiroto Kuninaka, Akira Ogihara, Taichiro Goto ม.ต้น ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Atividade experimental, reflexão, refração e absorção da luz Carlos Saraiva, Albino Rafael Pinto e Alexandrina Candeias ม.ปลาย
ม.ต้น
ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
การบ้าน
Remote
การสาธิต
ฟิสิกส์
REFRAÇÃO E REFLEXÃO DA LUZ Gabriel Paiva e Gilvandenys Sales ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
Visão Humana (Atividades) nos OA's do PhET Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales ม.ต้น
ม.ปลาย
อื่นๆ
การบ้าน
อื่นๆ
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
อื่นๆ
ชีววิทยา
Óptica Geral (Atividades) nos OA's do PhET Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales ม.ปลาย
ม.ต้น
อุดมศึกษา-บทนำ
อื่นๆ
อื่นๆ
การบ้าน
ชี้แนะ
การสาธิต
คณิตศาสตร์
ฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์โลก
อื่นๆ
Miopia e Hipermetropia (Lentes) no "Bending Light" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales ม.ต้น
อื่นๆ
ม.ปลาย
การบ้าน
ชี้แนะ
อื่นๆ
ฟิสิกส์
อื่นๆ
วิทยาศาสตร์โลก
Refração da Luz no "Bending Light (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales ม.ปลาย
อื่นๆ
การบ้าน
อื่นๆ
ชี้แนะ
วิทยาศาสตร์โลก
ฟิสิกส์
คณิตศาสตร์
อื่นๆ
Verificação da lei de Snell e cálculo do índice de refração desconhecido andre borba ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Moodle et PhetColorado Claude Divoux ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
ปรนัย
ชี้แนะ
เคมี
ฟิสิกส์
UNIDAD3 S15 L4 Luz visible FRANCISCO CRUZ CANTU ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
การบ้าน
ฟิสิกส์
UNIDAD3 S15 L4 Descomposición de la luz FRANCISCO CRUZ CANTU ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
การบ้าน
ฟิสิกส์
GUIA LABORATORIO ONDAS Raúl Eduardo Cruz Garzón ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer ม.ปลาย
ม.ต้น
อื่นๆ เคมี
ชีววิทยา
ฟิสิกส์
In/Post-Class Activity, Bending Light, Prisms, PhET Solmaz Khodaeifaal ม.ปลาย
ม.ต้น
การบ้าน
การสาธิต
Remote
ชี้แนะ
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
In/Post-Class Activity, Bending Light, PhET Solmaz Khodaeifaal ม.ต้น
ม.ปลาย
การบ้าน
อภิปรายแลกเปลี่ยน
การสาธิต
Remote
ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
Refraction of Light Ferdinand Bautista ม.ต้น
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
Study of law of reflection and refraction Pramod Lamichhane ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
อุดมศึกษา-ขั้นสูง
Remote
การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Refraction Lab Michael Barr อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
Guided lab with instructions, screenshots and questions Paul Torrington ม.ต้น
ม.ปลาย
Remote
ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
Virtual Lab - Investigating Refraction of Light Tristan O'Hanlon อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
Mapping of PhET and IBDP Physics Jaya Ramchandani ม.ปลาย อื่นๆ ฟิสิกส์
PhET Inquiry - Bending Light Paul Martenis ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
ดาราศาสตร์
Investigating critical angle and Total Internal Reflection Jim Champion อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
Bending-Light Worksheet Madhuri Ganapathi ม.ปลาย การบ้าน ฟิสิกส์
Discovering Snell's law Jonathan Carlson ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
Refraction and Snell's Law Lab Kristin Michalski ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ดาราศาสตร์
ฟิสิกส์
Wave Refraction Simon Lees ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
การบ้าน
ฟิสิกส์
Determining Speed and Intensity of Light during Refraction Simon Lees ม.ปลาย การบ้าน
ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Reflection in a plane surface Simon Lees ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
Bending Light Lab! Jamie Schoenberger ม.ต้น ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Bending Light Student Worksheet Lucy Kulbago ม.ปลาย
ม.ต้น
ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
Valguse murdumine Siim Tõkke ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
ฟิสิกส์
Phet opdracht breking meten. Norbert van Veen ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
pc-labo: lichtbreking Maarten Vervecken ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์

ภาษา Download or Run Tips
Albanian All shqip Download Run now Përthyerja e dritës
Arabic All العربية Download Run now Bending Light
Azerbaijani All Azerbaijani Download Run now İşığın sınması
Basque All Euskara Download Run now Argiaren islapen-errefrakzioak
Belarusian All беларускі Download Run now Праламленне святла
Bosnian All Bosanski Download Run now Prelamanje svjetlosti
Brazilian Portuguese All português (Brasil) Download Run now Desvio da Luz ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Bulgarian All български Download Run now Пречупване на светлината
Catalan All català Download Run now Reflexió i refracció de la llum
Chinese - แบบดั้งเดิมหรือตัวเต็ม All 中文 (台灣) Download Run now Bending Light_光的折射
Chinese - แบบตัวย่อ All 中文 (中国) Download Run now 光的折射
Croatian All hrvatski Download Run now Lom svjetlosti
Czech All čeština Download Run now Lom světla
Danish All Dansk Download Run now Afbøjning af lys
Dutch All Nederlands Download Run now Lichtbreking
English All English Download Run now Bending Light
Estonian All Eesti Download Run now Valguse murdumine
Finnish All suomi Download Run now Taittuva valo
French All français Download Run now Déviation de la lumière
Galician All Gallegan Download Run now Bending Light
Georgian All ქართული Download Run now სინათლის გარდატეხა
German All Deutsch Download Run now Lichtbrechung
Greek All Ελληνικά Download Run now Διάθλαση φωτός
Gujarati All Gujarati Download Run now પ્રકાશનું વક્રીભવન -Pankajsid34
Hebrew All עברית Download Run now שבירת אור
Hungarian All magyar Download Run now Fénytörés
Indonesian All Bahasa Indonesia Download Run now Bending Light
Irish All Gaeilge Download Run now Solas á Lúbadh
Italian All italiano Download Run now Deviazione della luce
Japanese All 日本語 Download Run now 光の屈折
Kannada All Kannada Download Run now ಬಾಗುವ ಬೆಳಕು
Kazakh All Kazakh Download Run now Bending Light
Khmer All Khmer Download Run now Bending Light
Korean All 한국어 Download Run now 빛의 굴절
Kurdish All کوردی Download Run now Bending Light
Lao All Lao Download Run now ການດັດແສງ
Latvian All Latviešu Download Run now Gaismas laušana
Lithuanian All Lietuvių Download Run now Šviesos lūžis
Macedonian All македонски Download Run now Bending Light
Maori All Maori Download Run now Te Piko o te Aho
Marathi All मराठी Download Run now प्रकाशाचे अपवर्तन
Mongolian All Монгол (Монгол) Download Run now Гэрлийн хугарал
Norwegian Bokmal All Norsk bokmål Download Run now Avbøyning av lys
Norwegian Nynorsk All Norwegian Nynorsk Download Run now Bøying av lys
Oriya All Oriya Download Run now ଆଲୋକ ର ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ
Persian All فارسی Download Run now شکست نور
Polish All polski Download Run now Odbicie i załamanie światła
Portuguese All português Download Run now Bending Light
Romanian All română Download Run now Refracția luminii
Russian All русский Download Run now Преломление света
Serbian All Српски Download Run now Преламање светлости
Sinhalese All Sinhalese Download Run now ආලෝක වර්තනය
Slovak All Slovenčina Download Run now Lom svetla
Slovenian All Slovenščina Download Run now Širjenje svetlobe
Spanish All español Download Run now Reflexión y Refracción de la Luz ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Spanish (เปรู) All español (Perú) Download Run now Curvando la luz
Spanish (เม็กซิโก) All español (México) Download Run now Reflexión y Refracción de la Luz ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Spanish (สเปน) All español (España) Download Run now Reflexión y refracción de la luz
Swedish All svenska Download Run now Ljusets brytning
Tamil All Tamil Download Run now ஔி வளைவு
Telugu All Telugu Download Run now కాంతిని వంచడం
Tibetan All Tibetan Download Run now འོད་འཁྱོག་པ།
Turkish All Türkçe Download Run now Bükülen Işık
Turkmen All Turkmen Download Run now Bending Light
Ukrainian All українська Download Run now Заломлення світла ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Vietnamese All Tiếng Việt Download Run now Khúc xạ ánh sáng
Welsh All Welsh Download Run now Plygiant Golau

HTML5 sims can run on iPads and Chromebooks, as well as PC, Mac, and Linux systems.

iPad:
iOS 12+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Not officially supported. If you are using the HTML5 sims on Android, we recommend using the latest version of Google Chrome.

Chromebook:
Latest version of Google Chrome
The HTML5 and Flash PhET sims are supported on all Chromebooks.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge, latest version of Firefox, latest version of Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.13+, Safari 13+, latest version of Chrome.

Linux Systems:
Not officially supported. Please contact phethelp@colorado.edu with troubleshooting issues.

ทีมออกแบบ ส่วนประกอบที่สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ (Third-party Libraries) ขอบคุณ
 • Amy Rouinfar (lead)
 • Sam Reid (developer)
 • Noah Podolefsky
 • Trish Loeblein
 • Ariel Paul
 • Kathy Perkins
 • almond-0.2.9.js
 • easing-equations-r12
 • FileSaver-b8054a2.js
 • fontawesome-webfont-3.0.2.svg
 • game-up-camera-1.0.0.js
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-2.4.1.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • text-2.0.12.js
 • Tween-r12.js
 • Actual Concepts