บอลลูนและไฟฟ้าสถิตย์

บอลลูนและไฟฟ้าสถิตย์ หน้าจอของสถานการณ์จำลอง ดาวน์โหลด ฝัง (embed) ไว้ที่อื่น
 • ไฟฟ้ากระแสตรง
 • ประจุไฟฟ้า
 • แรงไฟฟ้า
Java Logo สถานการณ์จำลองต้นฉบับและการแปลภาษา

เนื้อหา

 • ไฟฟ้ากระแสตรง
 • ประจุไฟฟ้า
 • แรงไฟฟ้า

คำอธิบาย

ทำไมลูกโป่งถึงยึดติดกับเสื้อกันหนาวเราได้? มาลงมือสำรวจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเสื้อกันหนาว, ลูกโป่ง, และผนังกัน!

ตัวอย่างจุดประสงค์การเรียนรู้

 • อธิบายและวาดโมเดลในเนื้อหาไฟฟ้าสถิตได้ (การแลกเปลี่ยนประจุ, การเหนี่ยวนำ, การดูดและการผลักของประจุ และการนำประจุส่วนเกินออก)
 • สามารถทำนายเกี่ยวกับแรงไฟฟ้าที่ระยะต่างๆ ที่มีผลต่อประจุได้
เวอร์ชัน 1.4.14

ข้อมูลเชิงเทคนิคสำหรับครู

ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF) คู่มือสำหรับครูผู้สอน (pdf) ที่มีรายละเอียดของเทคนิคพิเศษในการใช้งานสถานการณ์จำลองเพื่อการจัดการเรียนรู้ (นำเสนอโดยทีมงาน PhET) ( PDF ).

วิดีโอตั้งต้น

กรุณาลงทะเบียนเพื่อที่จะดูวิดีโอตั้งต้น

กิจกรรมที่ถูกส่งมาโดยครูผู้สอน

Serie de actividades para Electrostática: de Electrización, Campos y Fuerzas การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein (traducción Diana López) อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ต้น
ม.ปลาย
Remote
ปรนัย
การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
Introducción al modelo de Electrostática การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Diana López ม.ต้น
ม.ปลาย
ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Preguntas de razonamiento para todas las simulaciones HTML5 การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Diana López ม.ปลาย
บัณฑิตศึกษา
อุดมศึกษา-บทนำ
อุดมศึกษา-ขั้นสูง
ม.ต้น
K-5
อภิปรายแลกเปลี่ยน
การบ้าน
ดาราศาสตร์
คณิตศาสตร์
ฟิสิกส์
เคมี
Charges and Fields Remote Lab Introduction to Static Electricity การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
Remote
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Inquiry Based Modeling Static Electricity การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย
ม.ต้น
Remote
การสาธิต
การบ้าน
ปรนัย
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ปรนัย ฟิสิกส์
Algebra-based Physics Semester one lessons, clicker questions, and schedule in pdf (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
การบ้าน
การสาธิต
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Static Magnetic and Electric unit (Inquiry Based) การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
การบ้าน
การสาธิต
ฟิสิกส์
Balloons and Static Electricity for Middle School การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET PhET Middle School Team ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง
การสาธิต
วิทยาศาสตร์โลก
ฟิสิกส์
เคมี
Electrical Charge Lab การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Dr. Wendy Adams อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
ม.ต้น
ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Introduction to Electrostatics การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET Karen King ม.ต้น
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
เคมี
Balloons and Static Electricity การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET UTeach Middle School PhET Team ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง เคมี
SECUNDARIA: Alineación PhET con programas de la SEP México (2011 y 2017) ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Diana López ม.ปลาย
ม.ต้น
อื่นๆ ชีววิทยา
ฟิสิกส์
เคมี
คณิตศาสตร์
PREPARATORIA: Alineación de PhET con programas de la DGB México (2017) ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Diana López ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
อื่นๆ เคมี
คณิตศาสตร์
ฟิสิกส์
PRIMARIA: Alineación con programas de la SEP México (2011 y 2017) ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Diana López K-5
ม.ต้น
การสาธิต
ชี้แนะ
การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ฟิสิกส์
เคมี
ดาราศาสตร์
คณิตศาสตร์
How do PhET simulations fit in my middle school program? ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Sarah Borenstein ม.ต้น อื่นๆ ชีววิทยา
เคมี
ฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์โลก
Alignment of PhET sims with NGSS ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Trish Loeblein updated by Diana López ม.ต้น
ม.ปลาย
อื่นๆ ชีววิทยา
ฟิสิกส์
เคมี
วิทยาศาสตร์โลก
PhET Sims Aligned to the Chemistry Curriculum ผลงานเผยแพร่นี้ถูกออกแบบโดยทีม PhET Julia Chamberlain อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ปลาย
อื่นๆ เคมี
Jarduera, globoak eta elektrizitate estatikoa DANIEL BLANCO (Jaione Eizaguirreren itzulpena) ม.ปลาย การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
Simulação virtual para os tipos de eletrização e a relação entre as cargas. Denis Alves ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
การสาธิต
ฟิสิกส์
Atividades sobre Eletricidade nos OA's do PhET Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales อื่นๆ
อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ต้น
ม.ปลาย
ชี้แนะ
การบ้าน
อภิปรายแลกเปลี่ยน
การสาธิต
ปฏิบัติการทดลอง
อื่นๆ
วิทยาศาสตร์โลก
ฟิสิกส์
Atração Eletrostática - Balões e Eletricidade Estática Laudenor Amorim, Gilvandenys Leite Sales ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ชี้แนะ ฟิสิกส์
Eletrostática no OA "Balloons and Static Electricity (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales ม.ปลาย
อื่นๆ
ม.ต้น
ชี้แนะ
อื่นๆ
การบ้าน
วิทยาศาสตร์โลก
ฟิสิกส์
อื่นๆ
Eletricidade estática e Atrito Dennis Lima K-5 การสาธิต ฟิสิกส์
Globos y electricidad estática_actividades de indagación Daniel Blanco ม.ปลาย
อุดมศึกษา-บทนำ
ม.ต้น
Remote
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
electricidad estática Elizabeth Cantero K-5 ชี้แนะ วิทยาศาสตร์โลก
CARGAS ELÉCTRICAS Y FORMAS DE CARGAR UN CUERPO JORGE ENRIQUE CASALLAS LOPEZ ม.ต้น
ม.ปลาย
การสาธิต
ชี้แนะ
การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Práctica virtual "Electroestática" Amaya Garcia-Barahona ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
Modelos Atomicos Andrés Gualberto Palomo Cuevas ม.ปลาย ชี้แนะ ฟิสิกส์
Charging By Rubbing Bilal Sengez ม.ต้น
ม.ปลาย
การสาธิต
การบ้าน
Remote
ฟิสิกส์
Mapping of PhET and IBDP Physics Jaya Ramchandani ม.ปลาย อื่นๆ ฟิสิกส์
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer ม.ปลาย
ม.ต้น
อื่นๆ เคมี
ฟิสิกส์
ชีววิทยา
Charges and Charged Objects Investigation Steve Banasiak ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
Static Electricity SK Gupta, Chaithra Navada ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์
Exploring Electric Charges Matt Simkins ม.ต้น
ม.ปลาย
ชี้แนะ
ปฏิบัติการทดลอง
ฟิสิกส์
Electricity Simulations Analysis Chris Leverington ม.ต้น
ม.ปลาย
ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
การบ้าน
เคมี
ฟิสิกส์
Static Electricity Lab! Jamie Schoenberger ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
ฟิสิกส์
ELETTRICITA' STATICA Eileen Campana ม.ปลาย Remote
การบ้าน
ปฏิบัติการทดลอง
ชี้แนะ
เคมี
Opladen door wrijving, influentie, geleiders en isolatoren - Google Quiz - guided inquiry Loran de Vries ม.ต้น ปฏิบัติการทดลอง
Remote
ฟิสิกส์
Static Electricity SK Gupta, Chaithra Navada, Sanjana Acharya, Vaibhav Gupta ม.ปลาย ปฏิบัติการทดลอง ฟิสิกส์

ภาษา Download or Run Tips
Afrikaans All Afrikaans Download Run now Ballonne en Statiese Elektrisiteit
Albanian All shqip Download Run now Tullumbacat dhe Elektriciteti statik
Arabic All العربية Download Run now البالونات والكهرباء الساكنة
Armenian All Armenian Download Run now Փուչիկը և էլեկտրաստատիկ լիցքերը
Azerbaijani All Azerbaijani Download Run now Hava balonu və statik elektrik yükləri
Basque All Euskara Download Run now Globoak eta elektrizitate estatikoa
Belarusian All беларускі Download Run now Шарыкі і статычная электрычнасць
Bosnian All Bosanski Download Run now Baloni i statički elektricitet
Brazilian Portuguese All português (Brasil) Download Run now Balões e Eletricidade Estática ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Bulgarian All български Download Run now Наелектризиране на тела
Chinese - แบบดั้งเดิมหรือตัวเต็ม All 中文 (台灣) Download Run now Balloons and Static Electricity_氣球和靜電引力
Chinese - แบบตัวย่อ All 中文 (中国) Download Run now 气球和静电(摩擦起电)
Croatian All hrvatski Download Run now Baloni i statički elektricitet
Czech All čeština Download Run now Balonek a statická elektřina
Danish All Dansk Download Run now Balloner og statisk elektricitet
Dutch All Nederlands Download Run now Ballonnen en statische elektriciteit
English All English Download Run now Balloons and Static Electricity
Estonian All Eesti Download Run now Õhupallid ja staatiline elekter
Finnish All suomi Download Run now Ilmapallot ja hankaussähkö
French All français Download Run now Ballons et Electricité statique
Galician All Gallegan Download Run now Globos e Electicidade Estática
Georgian All ქართული Download Run now ბუშტები და სტატიკური ელექტრობა
German All Deutsch Download Run now Ballons und statische Elektrizität
Greek All Ελληνικά Download Run now Μπαλόνια και Στατικός Ηλεκτρισμός
Gujarati All Gujarati Download Run now ફુગ્ગાઓ અને સ્થિર વિદ્યુત -Pankajsid34
Hebrew All עברית Download Run now בלונים וחשמל סטטי
Hindi All हिंदी Download Run now गुब्बारा और स्थिर विद्युत् 
Hungarian All magyar Download Run now Léggömbök és a statikus elektromosság
Indonesian All Bahasa Indonesia Download Run now Balon dan listrik statis
Irish All Gaeilge Download Run now Balúin agus Leictreachas Statach
Italian All italiano Download Run now Elettricità statica
Japanese All 日本語 Download Run now 風船と静電気
Kannada All Kannada Download Run now ಬಲೂನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾಯಿ ವಿದ್ಯುತ್
Kazakh All Kazakh Download Run now Balloons and Static Electricity
Khmer All Khmer Download Run now បាឡុង និង​​អគ្គិសនី​ស្តាទិច
Korean All 한국어 Download Run now 풍선과 정전기
Lao All Lao Download Run now ໝາກປຸມເປົ້າ ແລະ ໄຟຟ້າສະຖິດ
Latvian All Latviešu Download Run now Baloni un statiskā elektrība
Macedonian All македонски Download Run now Балони и статички електрицитет
Malayalam All Malayalam Download Run now ബലൂണുകളും സ്ഥിതവൈദ്യുതിയും
Marathi All मराठी Download Run now फुगा आणि स्थिरविद्युत
Mongolian All Монгол (Монгол) Download Run now Шаар ба цахилгаан статик
Norwegian Bokmal All Norsk bokmål Download Run now Ballonger og statisk elektrisitet
Persian All فارسی Download Run now بادکنک و الکتریسته ی ساکن
Polish All polski Download Run now Balony i pole elektrostatyczne
Portuguese All português Download Run now Balões e Eletricidade Estática
Romanian All română Download Run now Baloanele si Electricitatea Statica
Russian All русский Download Run now Статическое электричество на воздушных шарах
Serbian All Српски Download Run now Балони и статички електрицитет
Sinhalese All Sinhalese Download Run now බැලුන සහ ස්ථිති විද්‍යුතය
Slovak All Slovenčina Download Run now Balón a elektrostatika
Slovenian All Slovenščina Download Run now Statična elektrika pri balonu
Spanish All español Download Run now Globos y electricidad estática ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Spanish (เปรู) All español (Perú) Download Run now Globos y Electricidad Estática
Spanish (เม็กซิโก) All español (México) Download Run now Globos y electrostática ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Spanish (สเปน) All español (España) Download Run now Globos y electricidad estática
Swahili All Swahili Download Run now Umeme ya Tuli na
Swedish All svenska Download Run now Ballonger och statisk elektricitet
Tamil All Tamil Download Run now பலூன்களும் நிலையான மின்சாரமும்
Telugu All Telugu Download Run now గాలిబుగ్గలు, స్థిర విద్యుత్తు ; అనువాదం:ఉడిత్యాల రమణ
Tibetan All Tibetan Download Run now སྒང་ཕུག་དང་སོར་གནས་གློག
Turkish All Türkçe Download Run now Balon ve Durgun Elektrik
Turkmen All Turkmen Download Run now Şarlar we statiki elektriklik
Ukrainian All українська Download Run now Кульки і статична електрика ดาวโหลดเทคนิคสำหรับครู (ไฟล์ PDF)
Vietnamese All Tiếng Việt Download Run now Bong bóng và tĩnh điện

HTML5 sims can run on iPads and Chromebooks, as well as PC, Mac, and Linux systems.

iPad:
iOS 12+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Not officially supported. If you are using the HTML5 sims on Android, we recommend using the latest version of Google Chrome.

Chromebook:
Latest version of Google Chrome
The HTML5 and Flash PhET sims are supported on all Chromebooks.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge, latest version of Firefox, latest version of Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.12+, Safari 12+, latest version of Chrome.

Linux Systems:
Not officially supported. Please contact phethelp@colorado.edu with troubleshooting issues.

ทีมออกแบบ ส่วนประกอบที่สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ (Third-party Libraries) ขอบคุณ
 • Noah Podolefsky (lead)
 • Sam Reid (lead, developer)
 • Ariel Paul
 • Kathy Perkins
 • Patricia Loeblein
 • Sharon Siman-Tov
 • Wendy Adams (interviewer)
 • almond-0.2.9.js
 • base64-js-1.2.0.js
 • FileSaver-b8054a2.js
 • font-awesome-4.5.0
 • game-up-camera-1.0.0.js
 • he-1.1.1.js
 • himalaya-0.2.7.js
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-4.17.4.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • text-2.0.12.js
 • TextEncoderLite-3c9f6f0.js
 • Mobile Learner Labs