Soma de Vetores


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Soma de Vetores
คำบรรยาย Esta atividade tem por finalidade construir a noção de vetores , a soma pelos métodos poligonal e paralelogramo
วิชา ฟิสิกส์
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท ปฏิบัติการทดลอง
ระยะเวลา 60 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา Brazilian Portuguese
คำสำคัญ Vetores, método Paralelogramo, método Poligonal
สถานการณ์จำลอง การรวมเวกเตอร์ (HTML5)


ผู้เขียน Juciane1 Matrtins
โรงเรียน/หน่วยงาน Escola Estadual Dr. Ernane Vilela Lima
ส่งข้อมูลแล้ว 1/3/2020
อัพเดทข้อมูลแล้ว 1/3/2020