UNIDAD2 S7 L2 ENERGÍA MECÁNICA-Energía mecánica


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง UNIDAD2 S7 L2 ENERGÍA MECÁNICA-Energía mecánica
คำบรรยาย El alumno experimentará con la energía mecánica.
วิชา ฟิสิกส์
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท การบ้าน, กิจกรรมที่มีการชี้แนะแนวทาง, ปฏิบัติการทดลอง
ระยะเวลา 30 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา Spanish
คำสำคัญ ENERGIA MECANICA
สถานการณ์จำลอง พลังงานจากการเล่นสเก็ต: พื้นฐาน (HTML5)


ผู้เขียน FRANCISCO CRUZ CANTU
โรงเรียน/หน่วยงาน SECRETARIA DE EDUCACIÓN NUEVO LEÓN
ส่งข้อมูลแล้ว 15/9/2019
อัพเดทข้อมูลแล้ว 30/9/2020