ENERGÍA MECÁNICA


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง ENERGÍA MECÁNICA
คำบรรยาย El alumno experimentará con la energía mecánica.
วิชา ฟิสิกส์
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท การบ้าน, กิจกรรมที่มีการชี้แนะแนวทาง, ปฏิบัติการทดลอง
ระยะเวลา 30 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา Spanish
คำสำคัญ ENERGIA MECANICA
สถานการณ์จำลอง พลังงานจากการเล่นสเก็ต: พื้นฐาน (HTML5)


ผู้เขียน FRANCISCO CRUZ CANTU
อีเมลล์ติดต่อ fcocruz@hotmail.com
โรงเรียน/หน่วยงาน SECRETARIA DE EDUCACIÓN NUEVO LEÓN
ส่งข้อมูลแล้ว 15/9/2019
อัพเดทข้อมูลแล้ว 15/9/2019