Circuiti in serie e in parallelo


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Circuiti in serie e in parallelo
คำบรรยาย
วิชา ฟิสิกส์
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมตอนต้น
ประเภท กิจกรรมที่มีการชี้แนะแนวทาง
ระยะเวลา 90 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา Italian
คำสำคัญ circuiti, circuiti in parallelo, circuiti in serie, elettricità, legge di Ohm
สถานการณ์จำลอง ชุดวงจรไฟฟ้าสำหรับเด็ก, การทดลองวิทยาศาสตร์เสมือนจริง วงจรไฟฟ้ากระแสตรง


ผู้เขียน Giorgia Vagnoni
โรงเรียน/หน่วยงาน ISC Folignano-Maltignano
ส่งข้อมูลแล้ว 7/4/2017
อัพเดทข้อมูลแล้ว 7/4/2017