Glaciers Earth Science การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Glaciers Earth Science
คำบรรยาย
วิชา วิทยาศาสตร์โลก
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท ปฏิบัติการทดลอง
ระยะเวลา 60 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา English
คำสำคัญ climate, glacier
สถานการณ์จำลอง ธารน้ำแข็ง


ผู้เขียน Ryan Tucek
อีเมลล์ติดต่อ tucekr@penntrafford.org
โรงเรียน/หน่วยงาน PTHS
ส่งข้อมูลแล้ว 15/10/2008
อัพเดทข้อมูลแล้ว 6/6/2009