Glaciers Earth Science Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Glaciers Earth Science
Mô tả
Chủ đề Khoa học về trái đất
Cấp độ Trung học PT
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá climate, glacier
Mô phỏng Băng hà


Tác giả Ryan Tucek
Email liên lạc tucekr@penntrafford.org
Trường / Tổ chức PTHS
Ngày đăng ký 15/10/2008
Ngày cập nhật 06/06/2009