Glaciers Earth Science A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Glaciers Earth Science
Mô tả
Chủ đề Khoa học về trái đất
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá climate, glacier
Mô phỏng Băng hà


Tác giả Ryan Tucek
Email liên lạc tucekr@penntrafford.org
Trường / Tổ chức PTHS
Ngày đăng ký 15/10/2008
Ngày cập nhật 06/06/2009