Equation Grapher: Stretch Armstrong การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Equation Grapher: Stretch Armstrong
คำบรรยาย
วิชา คณิตศาสตร์
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท ปฏิบัติการทดลอง
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา English
คำสำคัญ Math
สถานการณ์จำลอง Equation Grapher


ผู้เขียน beki toussaint
โรงเรียน/หน่วยงาน csu
ส่งข้อมูลแล้ว 3/3/2008
อัพเดทข้อมูลแล้ว 2/9/2015