Equation Grapher: Stretch Armstrong A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Equation Grapher: Stretch Armstrong
Mô tả
Chủ đề Toán
Cấp độ High School
Loại Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Math
Mô phỏng Equation Grapher


Tác giả beki toussaint
Trường / Tổ chức csu
Ngày đăng ký 03/03/2008
Ngày cập nhật 02/09/2015