347 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල using the periodic table to name atoms

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්