වර්ගඵලය ගොඩනඟමු - ක්ෂෙත්‍ර ඵලය | පරිමිතිය | භාගික ප්‍රදේශ - PhET Interactive Simulations

වර්ගඵලය ගොඩනඟමු

වර්ගඵලය ගොඩනඟමු simulation

Topics

 • ක්ෂෙත්‍ර ඵලය
 • පරිමිතිය
 • භාගික ප්‍රදේශ
 • පරිමාණ සාධක

Sample Learning Goals

 • ඒකක සමචතුරස්‍ර ගණන් කරමින් හැඩයක වර්ගඵලය සොයන්න
 • වර්ගඵලය හා පරිමාව අතර සම්බන්ධතාව පැහැදිලි කරන්න
 • දෙනලද වර්ගඵලයකට සහ/හෝ පරිමිතියකට අනුව හැඩතල ගොඩනගන්න
 • සෘජුකෝණාශ්‍ර, ත්‍රිකෝණ, සමචතුරස්‍ර වැනි සම්මත හැඩතල වලට වෙන් කරමින් විෂම හැඩයක වර්ගඵලය සොයන්න
 • සමාන හැඩතල වල පරිමාණ සාධකය නිර්ණය කරන්න
 • හැඩතල පරිමාණනය කිරීමේදී වර්ගඵලය සහ පරිමිතිය වෙනස් වන අන්දම සාමාන්‍යකරණය කරන්න

Standards Alignment

Common Core - Math

 • 6.G.A.1

 • 3.MD.D.8

 • 3.MD.C.7d

 • 3.MD.C.7c

 • 3.MD.C.7b

 • 3.MD.C.7a

 • 3.MD.C.7

 • 3.MD.C.6

 • 3.MD.C.5b

 • 3.MD.C.5a

 • 3.MD.C.5

System Requirements

HTML5;

HTML5 simulations can run on iPads, Chromebooks, PC, Mac, and Linux systems.
See full HTML5 system requirements

Version 1.1.22