භාග ගැලපීම - භාග | තුල්‍ය භාග | මිශ්‍ර සංඛ්‍යා - PhET Interactive Simulations

භාග ගැලපීම

භාග ගැලපීම simulation

Topics

 • භාග
 • තුල්‍ය භාග
 • මිශ්‍ර සංඛ්‍යා

Sample Learning Goals

 • Find matching fractions using numbers and pictures
 • Make the same fractions using different numbers
 • Match fractions in different picture patterns
 • Compare fractions using numbers and patterns

Standards Alignment

Common Core - Math

 • 3.NF.A.3a

 • 3.NF.A.3

 • 3.NF.A.2b

 • 3.NF.A.2a

 • 3.NF.A.2

 • 3.NF.A.1

 • 2.G.A.3

System Requirements

HTML5;

HTML5 simulations can run on iPads, Chromebooks, PC, Mac, and Linux systems.
See full HTML5 system requirements

Version 1.2.2