626 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල thermal light mechanical electrical chemical gravitational energy

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්