626 хайлтын үр дүн thermal light mechanical electrical chemical gravitational energy-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд