614 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල simple harmonic motion

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්