612 хайлтын үр дүн simple harmonic motion-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд