2 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල shift

ක්‍රියාකාරකම්