2 хайлтын үр дүн shift-тай тохирч байна

Үйл ажиллагаанууд