273 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල properties of molecular compounds

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්