271 хайлтын үр дүн properties of molecular compounds-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд