392 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල newtons 1st law

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්