700 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල molecular motion

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්