563 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල kinematics graphs motion

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්