523 хайлтын үр дүн kinematics graphs motion-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд