170 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල force components

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්