209 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල atomic number

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්