216 хайлтын үр дүн atomic number-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд