228 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල Stephan-Boltzmann Law

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්