657 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල Speed. Angle. Projectile motion

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්