595 хайлтын үр дүн Speed. Angle. Projectile motion-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд