644 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල Simple Harmonic Motion

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්