688 хайлтын үр дүн Simple Harmonic Motion-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд