82 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල Newton

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්