240 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල Charles (Regnault) law

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්