243 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල Boyle-(Mariotte) law

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්