238 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල Avogadro law

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්