Norwegian Nynorsk (Норвегийн Нюнор)

Альфа Задрал Java Alfanedbryting Download Run now
Талбай байгуулагч (HTML5) HTML Arealbyggar (HTML5) Download Run now
Гэрлийн хугарал (HTML5) HTML Bøying av lys (HTML5) Download Run now
Бетта Задрал Java Betanedbryting Download Run now
Молекул байгуулах Java Bygg eit molekyl Download Run now
Атом Угсрах (HTML5) HTML Bygg eit atom (HTML5) Download Run now
Хувьсах ба Тогтмол цахилгаан хэлхээ угсрах иж бүрдэл Java Krinsbyggjaren (likestraum og vekselstraum) Download Run now
Хэлхээ угсрах иж бүрдэл(AC+DC), Вирталь лаборатори Java Krinsbyggjaren (likestraum og vekselstraum), Virtuell lab Download Run now
Зөвхөн тогтмол цахилгаан хэлхээ угсрах иж бүрдэл Java Krinsbyggjaren (kun likestraum) Download Run now
Зөвхөн тогтмол цахилгаан хэлхээ угсрах иж бүрдэл, Виртуал Лаб Java Krinsbyggjaren (kun likestraum), Virtuell lab Download Run now
Муруйд Дөхөлт хийх Flash Kurvetilpassing Download Run now
Энергийн Хэлбэрүүд ба Хувирлууд (HTML5) HTML Energiformer og overgangar (HTML5) Download Run now
Энергийн Хэлбэрүүд ба Хувирал Java Energiformer og overgangar Download Run now
Дугуйт тэшүүрийн талбай (HTML5) HTML Energi i skateparken (HTML5) Download Run now
Шингэний Даралт ба Урсгал Java Fluidtrykk og gjennomstrøyming Download Run now
Бутархай: Тайлбар (HTML5) HTML Brøk (HTML5) Download Run now
Генийг Илэрхийлэх Зүйлс (HTML5) HTML Genuttrykk (HTML5) Download Run now
- Java Genuttrykk Download Run now
- Java Grafisk framstilling av rette linjer Download Run now
Масс ба пүрш Flash Lodd og fjører Download Run now
Молекулын Туйлшрал (HTML5) HTML Molekylpolaritet (HTML5) Download Run now
- Java Molekylpolaritet Download Run now
Молекул ба Гэрэл  (HTML5) HTML Molekyl og lys (HTML5) Download Run now
- Java Molekyl og lys Download Run now
Молекул Байгуулалт (HTML5) HTML Molekylformer (HTML5) Download Run now
Байгалийн Селекци Java Naturleg utval Download Run now
Цөмийн Хуваагдал Java Fisjon Download Run now
Математик дүүжингийн лаборатори (HTML5) HTML Pendelforsøk (HTML5) Download Run now
Цацраг идэвхт хугацаат Тоглоом Java Spel om radioaktiv tidfesting Download Run now
Материйн Төлөв (HTML5) HTML Aggregattilstandar (HTML5) Download Run now
Материйн Төлөв: Үндсэн (HTML5) HTML Aggregattilstandar (HTML5) Download Run now
Даралтын Үйлчлэл Java Under trykk Download Run now
Векторыг Нэмэх Flash Addisjon av vektorar Download Run now
Чавхдасны Долгион (HTML5) HTML Bølgje på ein tråd (HTML5) Download Run now

Норвегийн Нюнор загварчлал хараахан орчуулагдаагүй байна

Үлдсэн загварчлалуудыг PhET Орчуулгын Багаж ашиглан орчуулж болно.