Armenian (아르메니아어)

균형잡기 (HTML5) HTML Balancing Act (HTML5) Download Run now
균형잡기 Java Balancing Act Download Run now
풍선과 정전기 (HTML5) HTML Փուչիկը և էլեկտրաստատիկ լիցքերը (HTML5) Download Run now
풍선과 정전기 Java Փուչիկը և էլեկտրաստատիկ լիցքերը Download Run now
풍선과 부력 Java Փուչիկներ և լողունություն Download Run now
전지-저항 회로 Java Մարտկոց-Դիմադրություն շղթան Download Run now
전지 전압 Java Մարտկոցի լարումը Download Run now
원자 만들기 Java Նյութի ատոմային կառուցվածքը Download Run now
축전기 실험 Java Կուտակիչների լաբարատորիա Download Run now
회로제작 키트(AC+DC) Java Հաստատուն և փոփոխական հոսանքների շղթաների կառուցման լաբարատորիյա Download Run now
회로제작 키트(AC+DC) 가상 실험 Java Հաստատուն և փոփոխական հոսանքների շղթաների կառուցման լաբարատորիյա Download Run now
회로 제작 키트(DC) Java Հաստատուն հոսանքի շղթաների կառուցման լաբարատորիյա Download Run now
회로제작 키트(DC) 가상 실험 Java Հաստատուն և փոփոխական հոսանքների շղթաների կառուցման լաբարատորիյա Download Run now
색상 보기 (HTML5) HTML Գույնի ընկալում (HTML5) Download Run now
색상 보기 Java Գույնի ընկալում Download Run now
전도도 Java Հաղորդիչներ Download Run now
꿈의 전기장 Java Էլեկտրական դաշտը Download Run now
전기장 하키 Java Էլեկտրական դաշտի հոկեյ Download Run now
패러데이의 전자기 실험 Java Ֆարադեյի Էլեկտրամագնիսական լաբարատորիան Download Run now
유체압력과 흐름 Java Հեղուկի ճնշումը և հոսքը Download Run now
힘과 운동: 기초 Java Ուժեր և Շարժում։ Հիմունքներ Download Run now
기체의 성질 Java Գազի հատկությունները Download Run now
발전기 Java Գեներատոր Download Run now
동위원소와 원자량 Java Isotopes and Atomic Mass Download Run now
정전기: 죤 트라볼티지 (HTML5) HTML Փորձարարը (HTML5) Download Run now
자석과 나침반 Java Մագնիս և Կողմնացույց Download Run now
자석과 전자석 Java Մագնիսներ և Էլեկտրոմագնիսներ Download Run now
광전효과 Java Ֆոտոէլեկտրական էֆեկտ Download Run now
포사체 운동 Flash Արկի շարժում Download Run now
가역반응 Java Փոխարկելի ռեակցիաներ Download Run now
반도체 Java Կիսահաղորդիչներ Download Run now
신호기 회로 Java Ազդանշանի շղթա Download Run now
소리 Java Ձայն Download Run now
정전기: 죤 트라볼티지 Java Փորձարարը Download Run now
가압 (HTML5) HTML Ճնշման տակ (HTML5) Download Run now
가압 Java Ճնշման տակ Download Run now

아르메니아어으로 번역되지 않은 시뮬레이션

PhET 번역 유틸리티를 사용하여 나머지 시뮬레이션을 번역할 수 있음.